Programmeren in C


De programmeertaal C is zeer populair bij computergebruikers die het uiterste uit hun computer willen halen op het gebied van snelheid en programmeermogelijkheden. De programmeertaal wordt toegepast op administratief, commercieel en technisch gebied. Programma’s die op de juiste manier in C geschreven zijn, garanderen een hoge mate van overdraagbaarheid tussen computers.

De cursus Programmeren in C behandelt de basisprincipes van de programmeertaal C. Na een inleiding over de achtergrond en kenmerken van de programmeertaal C en de functie van de preprocessor, de compiler en de linker, wordt de structuur van C-programma’s besproken.

In een reeks op elkaar volgende oefeningen leren de deelnemers te programmeren met de variabelen, data types, storage classes, operatoren en control flow constructies van de C-programmeertaal. Vervolgens wordt het gebruik van functies behandeld. Er wordt uitgelegd hoe functies worden gedeclareerd en gedefinieerd. Ook leert de cursist hoe parameters aan functies worden doorgegeven. Het verschil tussen de doorgifte van parameters by value en by reference wordt daarbij besproken.

Ruime aandacht wordt ook besteed aan het pointer-concept, het rekenen met pointers, de gelijkwaardigheid tussen pointers en arrays, alsmede het gebruik van functie pointers. Vervolgens gaat de aandacht uit naar door de developer gedefinieerde samengestelde datastructuren, zoals structures en unions. Ten slotte wordt de C standaardlibrary besproken, waarbij de functies worden behandeld voor het benaderen van files, voor het omgaan met datum en tijd, voor het manipuleren van strings en voor de dynamische allocatie van geheugen.

Het cursusmateriaal en de lunch zijn bij de cursus inbegrepen.

Doelgroep

De cursus Programmeren in C is bedoeld voor programmeurs die in C willen leren programmeren, of anderen die C-code willen begrijpen.

Voorkennis

Er is geen voorkennis van programmeren vereist om aan deze cursus te kunnen deelnemen. Ervaring met programmeren in een andere taal wordt echter wél aanbevolen.

Duur

De duur van deze cursus is vijf dagen.

Groepsgrootte

De maximale groepsgrootte bedraagt acht personen.

Certificaat

De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat C Programmeren.

Tijdens de cursus Programmeren in C worden de volgende onderwerpen behandeld:

Module 1: Intro C Language
C Programming Language
History of C
C Characteristics
C Programs
Keywords
Creating First C Program
Compiling and Linking
Preprocessor
Header Files
Creating Executables
C Standard Library
Basic I/O
Comments
C Compilers
Resources

Module 2: Variables and Data Types
Variables
Data Types in C
Variable Names
Data Type Sizes
Signed and Unsigned Types
Numeric Constants
Character Constants
String Constants
Enumeration Constants
Symbolic Constants
Type Casting
Arrays
Multidimensional Arrays
Character Arrays
Derived Data Types

Module 3: Control Flow
Control Flow Constructs
Statements and Blocks
If Statement
If..else Statement
Ambiguity of else
else-if Construction
switch Construction
case Statements
for Loop
Nested for Loop
while Loop
do while Loop
break And continue
goto And Labels

Module 4: Operators
Arithmetic Operators
In- and Decrement Operators
Relational Operators
Logical Operators
Assignment Operators
Bitwise Operators
Shift Operators
Bitwise Assignment
Conditional Operators
sizeof Operator
Type Conversions

Module 5: Functions
Library Functions
User Defined Functions
Calling Functions
Function Prototype
Function Definition
Passing Parameters
Call by Value
Call by Reference
Local and Global Variables
Return Statement
Recursion

Module 6: Storage Classes
Storage Classes
Automatic Variables
External Variables
Globals with Extern
Static Variables
Register Variables
typedef
Scope and initialization
Initialization
Array Initialization

Module 7: Preprocessor Directives
C Preprocessor
#include Directive
#define and #undef Directive
Macro’s with Arguments
Macro Gotchas
Conditional Inclusion
#if #else #endif #elif
Multiple Inclusion .h Files
#ifdef and #ifndef
Predefined Macros
__FILE__ and __LINE__

Module 8: Pointers
Variables and Addresses
Pointer Declaration
Initializing Pointers
Pointers to Variables
Pointer Dereferencing
Pointer Assignment
Pointers and Arrays
Address Arithmetic
null Pointer
Pointers to Functions
Character Pointers
Command Line Arguments

Module 9: Structures and Unions
Structure Definition
Variables of Structure Type
Accessing Structures
Nested Structures
Structure Initialization
Pointers in and to Structures
Structures and Functions
Arrays of Structures
Bitfield Structures
typedef And Structures
Unions
Type Fields

Module 10: Standard C Library
File I/O Functions
Access Modes
File Read and Write Function
scanf Function Parameters
Operation of scanf
Utility Functions
Flow Control Functions
system Function
ASCII to Binary Functions
Environment Function
Memory Management Functions
Time and Date Functions

Voor deze cursus zijn momenteel geen data gepland. Neem via onderstaand formulier contact met ons op voor meer informatie over de mogelijkheden.