Java Programmeren – Advanced


Java is tegenwoordig een van de populairste programmeertalen voor zowel opleiding als praktische uitvoering. Dankzij de uitgebreide API en de platformonafhankelijkheid is Java zeer toegankelijk als basis om de concepten van objectgeoriënteerd programmeren verder uit te diepen.

Tijdens de cursus Java Programmeren – Advanced komt een reeks geavanceerde aspecten van Java aan de orde. Zo wordt ingegaan op de verschillende manieren waarop Java-applicaties via het netwerk kunnen communiceren. In het bijzonder wordt hierbij ingegaan op sockets en Remote Method Invocations (RMI).

Verder komen de geavanceerde multithreading- en synchronization-mogelijkheden aan bod, zoals deze zijn geintroduceerd in het concurrency package sinds Java 5. Ook wordt aandacht besteed aan de JMX API voor het local en remote managen en monitoren van Java applicaties.

Reflection, waarmee gecompileerde Java classes softwarematig kunnen worden geanalyseerd, staat ook op met programma en er komen diverse aspecten van het verbeteren van de Java performance aan bod. Vervolgens wordt database access met Java Database Connectivity (JDBC) behandeld en komt aan de orde hoe Java applicaties via het Java Native Interface (JNI) in C en C++ geschreven codes kunnen aanroepen.

Ook de new IO API passeert de revu en na een behandeling van diverse aspecten van memory management en logging staat ten slotte de interactie tussen Java en XML op het programma. Hierbij wordt zowel aandacht besteed aan de streaming API (Stax), waarbij de applicatie de controle heeft over de XML-benadering, als aan de statische Java API for XML Binding (JAXB,) waarbij vooraf Java classes voor specifieke XML worden gegenereerd. Ook web services die sinds Java 6 mogelijk zijn in de Standard Edition worden besproken.

Deze cursus is een goede voorbereiding op het Java 7 Programmer Exam Part II. In combinatie met de cursus Java Programming Fundamentals is deze cursus ook een goede voorbereding op het Java 7 of Java 8 Programmer Exam Part I.

Lunch en alle cursusmaterialen zijn bij de prijs inbegrepen.

 

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor ervaren Java developers, die meer geavanceerde aspecten van Java willen leren.

Voorkennis

Kennis van de syntax van de Java-taal en fundamentele ervaring met programmeren in Java is vereist.

Duur

De duur van deze cursus is vier dagen.

Groepsgrootte

De groepsgrootte is maximaal vijf deelnemers.

Certificaat

Na afloop van deze opleiding ontvangen alle deelnemers een certificaat.

Module 1: Java Networking
Java Networking Intro
Network Protocols
Using URL Class
Reading from an URL
InetAddress Class
Sockets
Socket Communication
Socket Types
Socket Ports
ServerSocket Class
Socket Class
Datagram Sockets
DatagramPacket Class
Multicast Sockets
Socket Programming

Module 2: Concurrency
Concurrency Package
Concurrency Package Benefits
Contents Concurrency Package
Task Scheduling Framework
Executor Interface
ExecutorService
Executors Class
Callables and Futures
ScheduledExecutorService
Synchronizers
Semaphores
CountdownLatch
CyclicBarrier
Exchanger
Concurrent Collections
BlockingQueue Interface
Lock Interface
Atomic Variables

Module 3: Java Management Extensions
What is JMX?
JMX Goal
JMX Usage
Managed Beans
MBean Flavors
JMX Architecture Levels
JMX Architecture
MBeans Instrumenting JVM
Accessing JMX Agent
Standard MBeans
Naming MBeans
MBean Server
MBean Server Interface
Registering MBeans
JMX Notifications
Notification Class
Notification Listeners

Module 4: Reflection
What is Reflection?
Reflection Classes
Class Loading
Creating Objects
Reflection Methods in Class
Field Class
Field Class Usage
Constructor Class
Constructor Class Usage
Method Class
Method Class Usage
AccessibleObject Class
Dynamic Proxies
Invocation Handler

Module 5: Performance
Influences on Performance
History of Java Performance
JIT Compilation
Hotspot JVM
Garbage Collection
Benchmarks
Monitoring, Profiling, Tuning
String Types
Buffered and New I/O
Synchronization
Concurrency Package
Primitives versus Wrappers
Collections
Exception Handling
Serialization
Native methods
Lazy Loading
Object Reuse

Module 6: Remote Method Invocation
What is RMI?
RMI Characteristics
RMI Architecture
Remote Interface
Stubs and Skeletons
Remote Object
Remote Object Registration
RMI Client
Exporting Objects
Locating Remote Objects
RMI Control Flow
Serialization
Parameter Passing
Dynamic Class Loading
Activation

Module 7: Database Access with JDBC
JDBC Architecture
JDBC Drivers and URL’s
Database Connections
Executing Statements
Querying Databases
Update Statements
Retrieving Results
Handling Errors
Prepared Statements
Database Metadata
Transactions
Commit and Rollback
Rowset Interfaces
Using RowsetProvider

Module 8: Memory Management
JVM Internal Architecture
Java Memory Management
Object Lifecycle
Strong Object References
Invisible and Unreachable
Circular References
Garbage Collection
Generational GC
Heap Space Organization
GC Algorithms
Serial Collector
Parallel Collector
Reference Objects
Soft and Weak References
Phantom References
Finalization

Module 9: Java Native Interface (JNI)
Java Native Interface
Java to C
C to Java
JNI Boundary
Header Files
Required Parameters
Java Language
Writing Native Methods
Declaring Native Methods
JNIEnv Interface Pointer
Mapping Table
Accessing Java Strings
JNI Functions
Accessing Arrays

Module 10: Java Logging
Logging
Logging in Java
Java Util Logging
Levels and Log Methods
Logging Configuration
log4j Characteristics
log4j Configuration
Loggers
Logger Output Hierarchy
Inheriting Logging Levels
Logger Names
Log Levels
Appenders and Layouts
Log Analyzer Tools

Module 11: New IO
What is NIO?
Synchronous I/O Processing
Asychronous I/O Processing
Working with Buffers
IO Channels
Selectable Channels
Selectors
Selection Keys
Character Sets
Using Path Class
Directory Traversing
PathMatcher class
Using WatchService

Module 12: Java API XML Binding (JAXB)
XML Processing Options
What is JAXB?
JAXB versus DOM and SAX
JAXB Design Goals
Building JAXB Applications
JAXB Architecture
JAXB Binding Life Cycle
Role of Binding Compiler
XML tot Java Mapping Rules
Mapping of XML Schema Types
Binding Elements and Attributes
Named Complex Types
Customized Mappings
Adapter Classes
JAXB Annotations Types
JAXB API

Module 13: StaX
Streaming API for XML
Building a Dom Tree
SAX Callbacks
Pull versus Push Parsing
Advantages of Pull Parsing
Why StaX?
Iterator API
XMLEventReader
XMLEventWriter
Cursor API
XMLStreamReader
XMLStreamWriter
Choosing considerations

Module 14: Web Services
What is a Web Service?
Web Service Stack
What is SOAP?
What is WSDL?
What is JAX-WS
Web Service Support on Java 7
Service Programming Model
Publishing an Endpoint
Client Programming Model

Plaats Duur Data
Houten - Standerdmolen 10 4 dagen 3 t./m 6 juni 2019 Inschrijven >
Amsterdam - Hullenbergweg 280-308 4 dagen 3 t./m 6 juni 2019 Inschrijven >
Houten - Standerdmolen 10 4 dagen 22 t/m 25 juli 2019 Inschrijven >
Rotterdam - Provenierssingel 66 4 dagen 22 t/m 25 juli 2019 Inschrijven >
Rotterdam - Provenierssingel 66 4 dagen 23 t/m 26 september 2019 Inschrijven >
Houten - Standerdmolen 10 4 dagen 23 t/m 26 september 2019 Inschrijven >
Amsterdam - Hullenbergweg 280-308 4 dagen 25 t/m 28 november 2019 Inschrijven >
Houten - Standerdmolen 10 4 dagen 25 t/m 28 november 2019 Inschrijven >