Java EE Web Development


Java Platform, Enterprise Edition (Java EE) is de standaard in community-driven bedrijfssoftware. Tegenwoordig biedt Java EE een uitgebreid enterprise-softwareplatform, met meer dan 20 compatible Java EE-implementaties om uit te kiezen.

De cursus Java EE Web Component Development behandelt hoe servlets en JSP’s worden gebouwd en gebruikt in Java EE Web Applications. Eerst worden de belangrijkste methoden van servlets besproken. Zoals methoden die gebruikt worden in de servlet initialisatie, bij het lezen van HTTP request data en bij het schrijven van HTTP response data.

De verschillende scopes van webapplicaties, zoals sessie scope en application scope, worden toegelicht. Naast de basissyntax van JSP scriptlets staan expressions en declarations op de agenda en worden de verschillende JSP page directives behandeld.

Een centraal element in de cursus is het MVC design pattern voor Java Web Applications. Hier fungeren servlets als controller voor program logic en JSP’s als view voor output data. Bij het bespreken van dit design pattern wordt de RequestDispatcher interface behandeld, evenals de manieren waarop attributen kunnen worden opgeslagen en teruggevonden in verschillende scopes.

Ruime aandacht wordt besteed aan technieken om Java code te scheiden van het JSP view. In het bijzonder wordt het gebruik van Java beans en custom tags voor dit doel besproken. Verder komt de rol van deployment descriptors aan bod en worden security in webapplicaties, filters en het event framework besproken.

Op de laatste dag van de cursus zal de nadruk liggen op een overzicht van twee veel gebruikte frameworks voor Java Web Applications, Struts en JSF (Java Server Faces). De relatieve nadruk die deze frameworks krijgen, wordt bepaald door de deelnemers aan de cursus.

De stof wordt behandeld aan de hand van presentatieslides en wordt afgewisseld met oefeningen. Demo’s zorgen voor een verheldering van de theorie. Alle onderwerpen die gevraagd worden op het Java Web Component Developer examen (CX 310-083) worden besproken.

Lunch en alle cursusmaterialen zijn  bij de prijs inbegrepen.

Doelgroep

Deze training is bestemd voor developers die Java webapplicaties met Java EE componenten, zoals Servlets, JSP's, custom tags, Struts en JSF, willen bouwen.

Voorkennis

Om aan deze cursus te kunnen deelnemen is ervaring met programmeren in Java en objectoriëntatie vereist.

Duur

De duur van deze cursus is vier dagen.

Groepsgrootte

De maximale groepsgrootte bedraagt acht deelnemers.

Certificaat

De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat Java EE Web Component Development.

Module 1: Introduction
Java Editions
Java EE Standard
Java EE Servers
What is a servlet?
Possible servlet tasks
Simple Servlet
What is a Java Server Page(JSP)?
Simple JSP
Problems with Servlets and JSP
Classic MVC pattern
Model 2 Architecture
Example MVC Framework

Module 2: Servlets
Servlets
Servlet interface
Reading initialization parameters
Concurrent Access
ServletContext interface
Destroying servlets

Module 3: Web Application Structure
Web applications
Purposes of Web Applications
Structure of a Web application
Example Structure
Registering a Web application
Defining Custom URL’s
WAR Files
Handling Relative URL’s

Module 4: HTTP Servlets
HTTP Requests and Responses
HttpServlets
service, doGet and doPost
Reading Form Data
HTTP Request Headers
Other HttpServletRequest Methods
Populating the Response
HTTP Status Codes
HTTP Response Headers

Module 5: Scope Objects
Sharing data with Scope Objects
Attributes
ServletContext
Application Scope
Session Scope
Request Scope
Page Scope

Module 6: Sessions
Why Session Tracking?
Session Tracking Mechanisms
Sending and reading cookies
Methods in the Cookie API
Session tracking with Cookies
URL Rewriting
Hidden from fields
HttpSession methods
Session tracking API

Module 7: JSP’s
The need for JSP
Types of scripting elements
Benefits of JSP
Translation and Request Time
Setting up your environment
Expressions
Predefined variables
Scriptlets
Declarations
jspInit and jspDestroy

Module 8: JSP Directives
What are JSP directives
JSP page directive
import attribute
contenttype attribute
generating Excel data
isThreadSafe attribute
session attribute
buffer and autoflush attributes
extends attribute
errorPage and isErrorPage
include directive
taglib directive

Module 9: JSP Standard Actions
Including files at request time
jsp:include
Including applets
jsp:plugin, jsp:param and jsp:params
What are beans?
Basic use of beans in JSP
Accessing bean properties
Setting bean properties explicitly
Association with input parameters
Sharing Beans
Values of the Scope attribute
Conditional Bean Operations

Module 10: MVC Architecture
Why combine servlets and JSP?
Handling a single request
MVC Approach
Implementing MVC
Dispatching requests
Storing Data in Servlet Request
Storing data in Session
Storing data in ServletContext
Forwarding requests
Including requests

Module 11: Expression Language
Main point of EL
Advantages of Expression Language
Activating the Expression Language
Invoking the EL
Common EL problem
Referencing scoped variables
Accessing bean properties
Using EL operators

Module 12: Custom Tags
What are tag libraries?
Custom Tag Features
Comparison of tag extensions
Components of a tag library
Simple Tag Handler
Simple Tag Library Descriptor
Accessing Custom Tags from JSP
Tags that use attributes
Tags that use body content
Tags that optionally use body content
JSP-based tags (tag files)
Tags manipulating their body
Tags with dynamic attribute values
Complex objects for attributes
Looping tags
Nested tags

Module 13: Deployment Descriptors
Deployment Descriptor
Version 2.3 versus 2.4
Defining Custom URL’s
Notes on Custom URLs
Disabling invoker servlet
Application Wide Initialization
Preloading pages
Welcome pages
Error pages
Session Time-Outs

Module 14: Security
Major security concerns
Declarative security
Programmatic security
Form-based authentication
Deployment Descriptor settings
Login Screens
BASIC authentication
Problems with declarative security
Combining security mechanisms
Pure Programmatic Security
Programmatic Security with SSL

Module 15: Filters
What are Filters?
Advantages of Filters
Filter Interface
Creating Filters
doFilter method
Servlet Filter Related Classes
Filters in a Chain
Sample Reporting Filter
Filter Mapping
Accessing the Servlet Context
Filter initialization parameters
Modifying the Response

Module 16: Event Listeners
Life-Cycle Events Framework
Available Listeners
Implementation Strategy
Reason for listeners
ServletContext Listeners
ServletContextAttributeListeners
HttpSession Listeners
SessionAttribute Listeners

Module 17: Java EE Design Patterns
Intercepting Filter
Front Controller
Business Delegate
Service Locator

Module 18: Struts
What is Apache Struts?
Advantages of Struts
Disadvantages of Struts
Struts Schematic Overview
Struts Major Components
Struts Action Mappings
Java Beans and Scope
ActionForm beans
Action Classes
Properties and ActionForm beans
Resources files
Struts tag libraries

Module 19: JSF
Advantages of JSF
JSF and Struts
Steps in JSF
Simple Navigation
faces.config
Dynamic Navigation
Action Controllers
Managed Beans
Converter and Validators
JSF tag libraries

Plaats Duur Data
Houten - Standerdmolen 10 4 dagen 3 t/m 6 juni 2019 Inschrijven >
Amsterdam - Hullenbergweg 280-308 4 dagen 3 t/m 6 juni 2019 Inschrijven >
Houten - Standerdmolen 10 4 dagen 22 t/m 25 juli 2019 Inschrijven >
Rotterdam - Provenierssingel 66 4 dagen 22 t/m 25 juli 2019 Inschrijven >