Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van CLS Trainingen, op alle tussen CLS Trainingen en de cliënt gesloten overeenkomsten, alsmede op alle (rechts-)handelingen ter voorbereiding c.q. ter uitvoering daarvan. Door inschrijving geeft de cursist of opdrachtgever te kennen deze voorwaarden te accepteren. Deze voorwaarden beheersen de rechtsverhouding tussen CLS Trainingen en de cursist/opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Toepasselijkheid van enige algemene voorwaarden of bedingen van de cliënt wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 

Inschrijving

De inschrijving voor een cursus vindt uitsluitend plaats door middel van het inschrijfformulier, via e-mail of via de post.

 

Offertes en/of prijsopgaven

Offertes en/of prijsopgaven binden CLS Trainingen niet en gelden als een uitnodiging tot het plaatsen van een opdracht. De geldigheidsduur van offertes bedraagt, indien niet anders is overeengekomen, 30 dagen.

 

Annulering door de cursist

Annulering door de cursist is tot 21 dagen voor aanvang van de cursus kosteloos mogelijk. Daarna wordt 50% van het cursusgeld in rekening gebracht. Bij annulering binnen zeven werkdagen voor aanvang van de cursus of bij het niet verschijnen van de cursist zijn de volledige cursuskosten verschuldigd. Bij verhindering van de deelnemer is het altijd toegestaan een vervanger te sturen. Tussentijds annuleren bij meerdaagse cursussen is niet mogelijk.

 

Annulering door CLS Trainingen

CLS Trainingen behoudt zich het recht voor bij onvoldoende deelname, ziekte van een docent of in geval van andere onvoorziene omstandigheden de training te annuleren en een andere datum vast te stellen. Bij een deelname van minder dan drie cursisten heeft CLS Trainingen het recht de training te verplaatsen naar een later tijdstip. Bij overschrijding van het maximum aantal cursisten worden de laatst ingeschreven cursisten, in overleg, doorgeschoven naar een latere trainingsdatum. CLS Trainingen is niet aansprakelijk voor eventuele kosten en schade die hierdoor voor de cursisten en/of het bedrijf kunnen ontstaan.

 

Trainingen op locatie

Wanneer de training bij de opdrachtgever op locatie wordt gegeven, draagt de opdrachtgever zorg voor een geschikte ruimte, inclusief beamer, flipover en computerapparatuur. Voor computeropleidingen moet er voor iedere cursist een laptop/pc beschikbaar zijn. Tegen meerprijs kan CLS Trainingen zorgen voor een geschikte ruimte en/of laptops.

Voor trainingen bij de opdrachtgever op locatie worden, tenzij anders overeengekomen, reiskosten in rekening gebracht. Deze bedragen € 0,20 per kilometer en worden vanaf ons kantoor in Rotterdam berekend.

Wanneer de cursusdatum minder dan een week voor aanvang van de cursus door de opdrachtgever wordt gewijzigd, behouden wij ons het recht om de helft van de dagprijs in rekening te brengen.

 

Facturatie

Facturatie vindt plaats ongeveer drie weken voor aanvang van de cursus. Alle gefactureerde bedragen zijn binnen 14 dagen na factuurdatum verschuldigd, doch in ieder geval voor aanvang van de cursus. Bij niet tijdige betaling behouden wij ons het recht om de cursist de toegang tot de cursus te weigeren. De opdrachtgever is niet bevoegd tot verrekening. De opdrachtgever heeft verder niet het recht om enige betalingsverplichting jegens CLS Trainingen op te schorten.

Door het verstrijken van een betalingstermijn is de cliënt in verzuim. In dit geval zijn alle vorderingen, uit welke hoofde ook, op de cliënt onmiddellijk opeisbaar. Bij verzuim is CLS Trainingen gerechtigd om naast de wettelijke rente per maand 3% van het openstaande factuurbedrag in rekening te brengen. Is binnen twee maanden na cursusdatum c.q. factuurdatum nog geen betaling ontvangen, dan wordt tot incasso overgegaan en komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ten laste van de cliënt.

 

Intellectueel eigendom

CLS Trainingen behoudt alle rechten van intellectuele en industriële eigendommen met betrekking tot de door CLS Trainingen verschafte leermiddelen. De cursist is niet gerechtigd cursusmateriaal te kopiëren, te vermenigvuldigen of op enigerlei wijze aan iemand anders af te staan of in gebruik te geven.

Garantie

CLS Trainingen staat er jegens de cliënt voor in dat de door haar geleverde opleidingen en overige diensten voldoen aan hetgeen is overeengekomen. Klachten dienen onmiddellijk na constatering van de gebreken aan CLS Trainingen te worden gemeld. Op voorwaarde dat de klacht tijdig en correct is gemeld en genoegzaam is aangetoond dat de opleidingen en/of overige diensten niet voldoen aan hetgeen is overeengekomen, zal CLS Trainingen deze opleidingen en/of overige diensten opnieuw deugdelijk uitvoeren. Door voldoening aan deze prestatie is CLS Trainingen ter zake van haar verplichtingen jegens de cliënt volledig gekweten en tot geen verdere (schade-)vergoeding gehouden.

 

Aansprakelijkheid

CLS Trainingen is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit overeenkomst voor zgn. gevolgschade die de cliënt of een derde ter zake van de uitvoering van de overeenkomst c.q. (het gebruik van) de opleidingen en/of overige diensten mocht lijden, hieronder mede begrepen bedrijfsschade, milieuschade of immateriële schade. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van CLS Trainingen beperkt tot het factuurbedrag van dat deel van de overeenkomst waaruit de schade is ontstaan.